கடவுளும் இன்னபிற.....

வெளிச்சம்
பயத்தை ஏற்படுத்த
தொடங்கும் வரை
பாதைகள் எளிமையாகவே இருந்தன
இருளின் மீதான அனுமானங்களும்

Read more...

  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP